Câu hỏi 219: Số tiền Bồi thường trong bảo hiểm xây dựng được xác định như thế nào?

Câu hỏi 219: Số tiền Bồi thường trong bảo hiểm xây dựng được xác định như thế nào?

            Trả lời:

 

Trong trường hợp công trình bị tổn thất vật chất có thể sửa chữa được DNBH sẽ bồi thường toàn bộ những chi phí phục hồi, sửa chữa cần thiết cho đối tượng được bảo hiểm. Thường những chi phí phục hồi, sửa chữa này sẽ cao hơn là chi phí đã đầu tư cho đến khi xảy ra thiệt hại (vì nhiều lý do như; giá cả nguyên vật liệu, chi phí tiền công xây dựng… thường có xu thế gia tăng theo thời gian, và sự phát triển của nền kinh tế),

 

Trong trường hợp công trình bị tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất toàn bộ một hạng mục được bảo hiểm thì người bảo hiểm sẽ bồi thường theo giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi,

 

Đối với chi phí dọn dẹp chỉ được bồi thường khi những chi phí này liên quan đến thiệt hại được bảo hiểm, số tiền bồi thường tối đa cho chi phí dọn dẹp bằng với số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận cho phần chi phí này,

 

Người bảo hiểm chỉ bồi thường những chi phí cần thiết nhằm khôi phục lại trạng thái giá trị kỹ thuật như trước khi xảy ra thiệt hại. Những chi phí cải tiến hoặc thay đổi trạng thái ban đầu thông qua sửa chữa thì không được bảo hiểm bồi thường,

 

Trong mọi trường hợp số tiền bồi thường phải tính đến mức miễn thường đã được thỏa thuận và giá trị thu hồi,  

 

Nếu gọi số tiền bảo hiểm là S, giá trị bảo hiểm là GT, giá trị thiệt hại là G, mức khấu trừ của HĐBH là M, số tiền bồi thường của người bảo hiểm là ST, giá trị thu hồi sau tổn thất là D. Khi đó có thể xảy ra hai trường hợp sau:

 

– HĐBH đúng giá trị số tiền bồi thường của người bảo hiểm được xác định theo công thức:

 

                                                ST   =  G   – D – M

 

– HĐBH dưới giá trị số tiền bồi thường của người bảo hiểm được xác định theo công thức:

 

                                                ST   =    (G – D) x  S/GT – M

Comments are closed.