Câu hỏi 219. Sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán có ảnh hưởng gì đến thị trường bảo hiểm nhân thọ không?

Câu hỏi 219. Sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán có ảnh hưởng gì đến thị trường bảo hiểm nhân thọ không?

Trả lời:

  

 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm luôn có mối quan hệ mật thiết với thị trường chứng khoán. Vì vậy, với sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường bảo hiểm nhân thọ ngày càng có nhiều cơ hội phát triển, các doanh nghiệp bảo hiểm có nhiều cơ hội đầu tư nguồn phí bảo hiểm hơn nữa để thu lợi nhuận. Vì thị trường chứng khoán vừa đóng vai trò là kênh huy động Vốn , vừa là nơi cung cấp các cơ hội đầu tư. Do đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm và do kỹ thuật quản lý quĩ bảo hiểm, nếu thị trường chứng khoán không phát triển thì cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng sẽ bị hạn chế rất lớn. Khả năng dẫn Vốn  từ các doanh nghiệp bảo hiểm tới các nhà đầu tư thông qua thị trường chứng khoán sẽ rất chậm chạp. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động tài chính và hiệu quả kinh doanh bảo hiểm của các công ty bảo hiểm và do đó cũng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Đặc biệt, khi thị trường chứng khoán phát triển, khách hàng có nhiều cơ hội để lựa chọn và so sánh các hình thức đầu tư khác nhau. Qua đó, khách hàng cũng cần phải có sự hiểu biết, có kiến thức về các lĩnh vực mà họ sẽ lựa chọn đề đầu tư và từ đó lựa chọn cho mình hình thức đầu tư phù hợp và hiệu quả nhất.

Comments are closed.