Câu hỏi 217. Sự đóng góp của các công ty bảo hiểm nhân thọ vào sự phát triển của nền kinh tế như thế nào?

Câu hỏi 217. Sự đóng góp của các công ty bảo hiểm nhân thọ vào sự phát triển của nền kinh tế như thế nào?

Trả lời: 

 

Sự đóng góp của doanh thu phí bảo hiểm vào GDP của Việt Nam liên tục tăng qua các năm. Nếu như năm 1996 khi BHNT mới được triển khai thì tỷ trọng đóng góp này là 0,00035% thì đến năm 2005  là 1,04%. Nếu so sánh về mặt số tương đối thì con số này không phải là lớn, nhưng nếu xét về số tuyệt đối thì mức tăng này là khá lớn vì nó được tính so với GDP của một nước. Có thể theo dõi bảng số liệu sau:

 

Bảng 3.1: Tỷ trọng doanh phí bảo hiểm nhân thọ /GDP (Giai đoạn 2001- 2005) Đơn vị: Tỷ đồng  

Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
1. Tổng doanh thu phí BHNT (tỷ đồng) 2.785.945 4.645.479 6.441.993 7.710.358 8.130.225 8.483
2. Tốc độ tăng trưởng (%) 115,63 66,75 38,67 19,69 5,45 4,3
3. Tỷ trọng/GDP (%) 0,56 0,81 1,09 1,08 1,04 0,87

Nguồn:Vụ bảo hiểm – Bộ tài chính

Comments are closed.