Câu hỏi 217: Nội dung biên bản giám định trong bảo hiểm cần thể hiện những thông tin cơ bản nào?

Câu   hỏi 217: Nội dung biên bản giám định trong bảo hiểm cần thể hiện những thông tin cơ bản nào?

Trả lời:

 

Nội dung biên bản giám định cần thể hiện những thông tin sau:

 

1 – Thông tin liên quan đến đơn bảo hiểm;

 

2 – Tóm tắt về đặc điểm và tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh…của người được bảo hiểm;

 

3 – Miêu tả về địa điểm được bảo hiểm;

 

4 – Nguyên nhân thiệt hại;

 

5 – Đánh giá về trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại đã xảy ra;

 

6 – Đóng góp bồi thường;

 

7 – Mô tả và tính toán mức độ thiệt hại;

 

8 – Diễn biến sự cố dẫn đến tổn thất và các biện pháp xử lý sau đó.

Comments are closed.