Câu hỏi 216: Những yêu cầu chính của công tác giám định trong bảo hiểm xây dựng ?

Câu hỏi 216: Những yêu cầu chính của công tác giám định trong bảo hiểm xây dựng ?

Trả lời:

 

Bảo hiểm xây dựng có kỹ thuật nghiệp vụ khó vì vậy khi giám định phải đảm bảo yêu cầu sau:

 

1- Nhanh chóng;

 

2- Khách quan, trung thực;

 

3- Tạo không khí tin cậy, hợp tác;

 

4- Lập biên bản giám định;

 

5- Người được bảo hiểm phải có mặt và ký xác nhận về những lời khai và những chứng từ đã cung cấp.

Comments are closed.