Câu hỏi 215: Thời hạn bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng được quy định như thế nào?

Câu h?i 215: Th?i h?n b?o hi?m trong b?o hi?m xây d?ng ???c quy ??nh nh? th? nào?

Trả lời:

 

Thời hạn bảo hiểm được chia thành hai giai đoạn.

 

1 – Giai đoạn thi công: Thời hạn HĐBH bắt đầu từ khi khởi công công trình hoặc sau khi dỡ xong đối tượng bảo hiểm xuống công trường, cho dù thời hạn bắt đầu bảo hiểm ghi trong HĐBH có thể khác. Tuy nhiên, HĐBH chỉ có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản. HĐBH sẽ kết thúc khi công trình hoặc những hạng mục công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng trước hoặc theo đúng tiến độ thi công đã ghi trong HĐBH. HĐBH sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong hợp đồng. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn bảo hiểm phải được DNBH đồng ý bằng văn bản;

 

2 – Giai đoạn bảo hành: Thời hạn bảo hiểm được bắt đầu kể từ khi “tiếp nhận tạm thời” và kết thúc khi “bàn giao chính thức”. Thời hạn bảo hiểm cho thời gian bảo hành thường không kéo dài quá 12 tháng.

Comments are closed.