Câu hỏi 214. Có những chủ thể nào tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam?

Câu hỏi 214. Có những chủ thể nào tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam?

Trả lời:

 

Tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam gồm có khách hàng (người mua bảo hiểm nhân thọ), các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường (người bán bảo hiểm nhân thọ) và các tổ chức trung gian bảo hiểm (đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm).

 

– Người mua bảo hiểm nhân thọ là những tổ chức hay cá nhân có nhu cầu tham gia bảo hiểm.

 

– Người bán bảo hiểm hay còn gọi là người bảo hiểm là các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, họ là người ký hợp đồng bảo hiểm và cam kết chi trả số tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

 

Hiện nay, theo điều 59 Luật  kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam được Quốc hội thông qua tháng 12/2000, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bao gồm: doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhà nước, doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 100% Vốn  đầu tư nước ngoài.

– Các tổ chức trung gian bảo hiểm nhân thọ hiện nay hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại lý bảo hiểm, có thể là các tổ chức hay cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý. Đại lý bảo hiểm thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm bán các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp và được hưởng tiền hoa hồng theo thoả thuận. Đại lý bảo hiểm nhân thọ thường được coi là người đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Comments are closed.