Câu hỏi 212: Người nào là người đứng ra mua bảo hiểm xây dựng?

Câu h?i 212: Ng??i nào là ng??i ??ng ra mua b?o hi?m xây d?ng?

         Trả lời:

 

– Đối với bảo hiểm công trình xây dựng; bên mua bảo hiểm là chủ đầu t ư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm.

 

– Đối với bảo hiểm vật tư thiết bị nhà xưởng phục vụ thi công thì bên mua bảo hiểm là các doanh nghiệp xây dựng.

Comments are closed.