Câu hỏi 210. Nếu không may gặp rủi ro thì khách hàng phải làm gì để được nhận tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm?

 

Câu hỏi 210. Nếu không may gặp rủi ro thì khách hàng phải làm gì để được nhận tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm?

Trả lời:

 

Khi xảy ra rủi ro, khách hàng cần:

 

– Rà soát lại bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để kiểm tra xem rủi ro đó có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, có được nhận quyền lợi bảo hiểm hay không vì không phải rủi ro nào cũng thuộc phạm vi bảo hiểm qui định trong hợp đồng.

 

– Nhanh chóng thông báo về rủi ro bằng văn bản cho công ty bảo hiểm nhân thọ trong khoảng thời gian đã được qui định trong bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Sau khi nhận được thông báo, công ty bảo hiểm nhân thọ được quyền thẩm định, xác minh về rủi ro đó để xem rủi ro đó có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không.

 

– Trong trường hợp rủi ro đó làm phát sinh trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm của công ty bảo hiểm nhân thọ, khách hàng có trách nhiệm hoàn tất đầy đủ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nộp cho công ty bảo hiểm nhân thọ. Sau khi công ty nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khách hàng sẽ được nhận quyền lợi theo đúng cam kết trong hợp đồng.

Lưu ý: Để giúp khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, thông thường, trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã có chỉ dẫn cụ thể về những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tuỳ thuộc vào loại rủi ro xảy ra (chết hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn…). Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, khi xảy ra rủi ro, khách hàng nên thông báo cho đại lí phục vụ hoặc liên hệ với công ty bảo hiểm nhân thọ để được nhận những chỉ dẫn cụ thể về hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Comments are closed.