Câu hỏi 209: Đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm xây dựng bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt nam?

Câu hỏi 209: Đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm xây dựng bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt nam?

Trả lời:

 

Tại Việt Nam hiện nay, theo thông tư số 76/2003/ TT-BTC ngày 04/8/2003 một số đối tượng phải tham gia bảo hiểm xây dựng bắt buộc bao gồm:

 

1 – Công trình xây dựng thực hiện đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Đối với các dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn khác, Nhà nước khuyến khích mua bảo hiểm công trình xây dựng;

 

2 – Bảo hiểm cho vật tư, thiết bị nhà xưởng phục vụ thi công.

Comments are closed.