Câu hỏi 207: Trong lĩnh vực bảo hiểm xây dựng và lắp đặt có các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu nào?

Câu hỏi 207: Trong lĩnh vực bảo hiểm xây dựng và lắp đặt có các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu nào?

Trả lời:

Các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng lắp đặt bao gồm:  

1 – Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp t ư vấn, thiết kế đầu tư xây dựng.

 

2 – Bảo hiểm mọi rủi ro công trình (bảo hiểm mọi rủi ro của nhà thầu: contractors’ all risks (CAR) policy)

 

3 – Bảo hiểm mọi rủi ro trong quá trình lắp đặt (Erection all risks (EAR) policy).

 

4 – Bảo hiểm trách nhiệm của chủ lao động, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba

 

5 – Bảo hiểm thiệt hại máy móc, tài sản hiện có trong thời gian thi công và thiết bị công trường.

 

6 – Bảo hiểm bảo hành.

Comments are closed.