Câu hỏi 207. Khách hàng đã tham gia bảo hiểm và bây giờ lại muốn tham gia thêm một hợp đồng nữa. Có chương trình ưu đãi nào dành cho các khách hàng tham gia nhiều hay không?

Câu h?i 207. Khách hàng ?ã tham gia b?o hi?m và bây gi? l?i mu?n tham gia thêm m?t h?p ??ng n?a. Có ch??ng trình ?u ?ãi nào dành cho các khách hàng tham gia nhi?u hay không?

Trả lời:

 

Tuỳ thuộc vào qui định cũng như chính sách chăm sóc khách hàng của mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ có hoặc không có ưu đãi dành cho khách hàng tham gia nhiều hợp đồng hoặc tái tục hợp đồng. Chẳng hạn, có công ty sẽ không chỉ định thẩm định sức khoẻ của khách hàng nếu khách hàng đó đang tham gia bảo hiểm nhân thọ tại công ty.

 

Comments are closed.