Câu hỏi 206: Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng đối với đối tượng nào?

Câu hỏi 206: Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng đối với đối tượng nào?

Comments are closed.