Câu hỏi 206. Khách hàng đã huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhưng muốn tham gia lại có được không?

Câu hỏi 206. Khách hàng đã huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhưng muốn tham gia lại có được không?

Trả lời:

 

 Việc khách hàng huỷ bỏ một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào đó không gây ảnh hưởng đến việc kí kết một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới nên dù đã từng huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng vẫn được tham gia bảo hiểm trong hợp đồng khác nếu thoả mãn các điều kiện nhất định về độ tuổi, tình trạng sức khoẻ, khả năng tài chính… tuỳ theo qui định của mỗi công ty bảo hiểm.

Ngoài ra, tuỳ thuộc vào qui định của từng công ty về thời hạn khôi phục và điều kiện khôi phục hiệu lực hợp đồng, khách hàng có thể được khôi phục hiệu lực của hợp đồng đã huỷ trước đó. Trong trường hợp được khôi phục hiệu lực của hợp đồng, khách hàng cần liên hệ với công ty để nhận được những hướng dẫn cụ thể, chi tiết vể thủ tục khôi phục hợp đồng.

Comments are closed.