Câu hỏi 205: Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được bồi thường như thế nào?

Câu hỏi 205: Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được bồi thường như thế nào? Trả lời:

+ Nếu số tiền bảo hiểm > giá trị thực tế của toàn bộ tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất, người bảo hiểm sẽ bồi thường:

Số tiền bồi thường = Thiệt hại bộ phận – Mức khấu trừ

Trong trường hợp người được bảo hiểm thu được giá trị thu hồi thì người bảo hiểm sẽ tính toán bồi thường:

Số tiền bồi thường = Thiệt hại bộ phận – Giá trị thu hồi – Mức khấu trừ

+ Nếu số tiền bảo hiểm < Giá trị thực tế của toàn bộ tài sản được bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ bồi thường:

                                                                 Số tiền bảo hiểm

 Số tiền bồi thường = Thiệt hại bộ phận x   ——————————-  – Mức khấu trừ 
                                                                   
Giá trị thực tế

Trường hợp người được bảo hiểm thu được giá trị thu hồi thì người bảo hiểm sẽ tính toán bồi thường:

                                                                                      Số tiền bảo hiểm

Số tiền bồi thường = Thiệt hại bộ phận – Giá trị thu hồi x  ——————————- – Mức khấu trừ 
                                                                                       
Giá trị thực tế

 Số tiền bảo hiểm ghi trong đơn bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm bảo hiểm cho cả thời hạn bảo hiểm. Sau mỗi lần bồi thường giới hạn trách nhiệm đó sẽ giảm đi một khoản bằng số tiền bồi thường đã trả (trừ khi người bảo hiểm đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm đã nộp thêm phí bổ sung tương ứng).

Comments are closed.