Câu hỏi 205. Nếu muốn huỷ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì khách hàng cần tiến hành các thủ tục gì?

Câu hỏi 205. Nếu muốn huỷ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì khách hàng cần tiến hành các thủ tục gì?

Trả lời:

 

Nếu muốn huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng thông báo yêu cầu huỷ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bằng văn bản cho công ty bảo hiểm nhân thọ và nhận Giá trị hoàn lại tại thời điểm đó nếu hợp đồng đã có Giá trị hoàn lại .

Comments are closed.