Câu hỏi 204: Tổn thất toàn bộ trong bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được bồi thường như thế nào?

Câu hỏi 204: Tổn thất toàn bộ trong bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được bồi thường như thế nào?

Trả lời

Khi tài sản được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ, nghĩa là thiệt hại được xác định (theo các phương pháp trên đối với từng loại tài sản) bằng giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất.

+ Nếu số tiền bảo hiểm > giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất (còn gọi là thiệt hại), người bảo hiểm sẽ bồi thường:

Số tiền bồi thường = Thiệt hại – Mức khấu trừ

Trong trường hợp người được bảo hiểm thu được giá trị thu hồi thì người bảo hiểm sẽ tính toán bồi thường:

Số tiền bồi thường = Thiệt hại – Giá trị thu hồi – Mức khấu trừ

+ Nếu số tiền bảo hiểm < Giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ bồi thường:

Số tiền bồi thường = Số tiền bảo hiểm – Mức khấu trừ

Trường hợp người được bảo hiểm thu được giá trị thu hồi thì người bảo hiểm sẽ tính toán bồi thường:

                                                                         Số tiền bảo hiểm

 

Số tiền bồi thường = Thiệt hại – Giá trị thu hồi x ——————————-  – Mức khấu trừ

                                                        Giá trị thực tế

 

 

Comments are closed.