Câu hỏi 203. Trong thời gian nộp phí bảo hiểm định kỳ, nếu người tham gia bảo hiểm không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm đúng hạn, hợp đồng bảo hiểm được giải quyết như thế nào?

Câu hỏi 203. Trong thời gian nộp phí bảo hiểm định kỳ, nếu người tham gia bảo hiểm không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm đúng hạn, hợp đồng bảo hiểm được giải quyết như thế nào?

Trả lời:

 

Theo Khoản 2 điều 35 Luật  kinh doanh bảo hiểm, nếu người tham gia bảo hiểm không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm đúng hạn thì sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới 2 năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

 

Còn trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ 2 năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Tuy nhiên, thông thường trong điều khoản hợp đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định nếu hợp đồng có hiệu lực từ hai năm trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cho bên mua bảo hiểm vay phí tự động và tiếp tục duy trì hợp đồng nếu người tham gia không thanh toán các khoản phí nợ và không yêu cầu huỷ hợp đồng.

Comments are closed.