Câu hỏi 203: Tính toán thiệt hại đối với bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được tiến hành như thế nào?

Câu hỏi 203: Tính toán thiệt hại đối với bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được tiến hành như thế nào?

Trả lời:

Để xác định số tiền bồi thường, DNBH phải xác định được giá trị thiệt hại. Giá trị thiệt hại được xác định theo giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất. Cách thức xác định tuỳ thuộc vào từng loại đối tượng bảo hiểm.

– Đối với công trình kiến trúc: Cơ sở tính giá trị thiệt hại là chi phí sửa chữa hoặc tính bằng cách lấy chi phí xây dựng mới trừ đi khấu hao;

– Đối với máy móc thiết bị và tài sản khác: Nếu tổn thất có thể sửa chữa được thì cơ sở tính là chi phí sửa chữa. Nếu không sửa chữa được hoặc sửa chữa không kinh tế thì cơ sở tính là chi phí mua mới trừ đi giá trị khấu hao;  – Đối với thành phẩm: Cơ sở tính là giá thành sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu, tiền công lao động, khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý,… .Nếu giá thành sản xuất cao hơn giá bán thì tính theo giá bán;

– Đối với bán thành phẩm: Cơ sở tính là chi phí sản xuất tính đến thời điểm xảy ra tổn thất;

– Đối với hàng hoá dự trữ trong kho và hàng hoá ở các cửa hàng: Cơ sở tính là giá mua theo hoá đơn mua hàng.  

 Căn cứ vào giá trị thiệt hại, DNBH sẽ tính toán số tiền bồi thường trên cơ sở áp dụng quy tắc bồi thường theo tỷ lệ đối với trường hợp bảo hiểm dưới giá trị và mức miễn thường.

Comments are closed.