Câu hỏi 202. Nếu muốn thay đổi định kì đóng phí bảo hiểm, khách hàng phải làm gì?

Câu hỏi 202. Nếu muốn thay đổi định kì đóng phí bảo hiểm, khách hàng phải làm gì?

Trả lời:

 

Hiện nay, để thuận lợi cho khách hàng trong việc chuẩn bị tài chính để đóng phí bảo hiểm theo để đảm bảo kế hoạch tích luỹ của mình, các công ty bảo hiểm nhân thọ đều có qui định về định kì đóng phí bảo hiểm bao gồm: tháng, quí, 6 tháng và năm. Trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi định kì đóng phí khác với định kì đóng phí đã lựa chọn ban đầu – khi kê khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Khi muốn thay đổi định kì đóng phí bảo hiểm, khách hàng liên hệ với đại lí phục vụ hoặc liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm nhân thọ để yêu cầu thay đổi định kì đóng phí bảo hiểm. Thông thường, đại lí sẽ hướng dẫn khách hàng làm đơn yêu cầu thay đổi định kì đóng phí bảo hiểm và nộp đơn đó về công ti. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận thay đổi định kì đóng phí của công ty bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ bắt đầu đóng phí bảo hiểm theo định kì mới.

Comments are closed.