Câu hỏi 202: Hồ sơ yêu cầu bồi thường tổn thất đối với bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt bao gồm những loại giấy tờ nào?

Câu hỏi 202: Hồ sơ yêu cầu bồi thường tổn thất đối với bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt bao gồm những loại giấy tờ nào?

Trả lời:

Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm các loại giấy tờ chủ yếu sau:

– Thông báo tổn thất;

– Thư yêu cầu bồi thường;

– Biên bản giám định thiệt hại hoặc chứng thư giám định của cơ quan chức năng hoặc công ty giám định độc lập;  

 – Hoá đơn mua tài sản, hợp đồng xây lắp mới, hoá đơn nhập kho (nếu là vật tư, hàng hoá);

– Hoá đơn, chứng từ pháp lý liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế mới;

– Chứng từ pháp lý liên quan đến các chi phí,…

Comments are closed.