Câu hỏi 200. Khách hàng cần lưu ý những gì về phí bảo hiểm trong thời hạn đóng phí của hợp đồng?

 Câu hỏi 200. Khách hàng cần lưu ý những gì về phí bảo hiểm trong thời hạn đóng phí của hợp đồng?

Trả lời: 

 Để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng cần lưu ý những điều sau:

 

– Nộp phí đầy đủ và đúng hạn cho công ty bảo hiểm nhân thọ.

 – Được uỷ quyền cho người khác nộp phí bảo hiểm thay mình.

 – Được yêu cầu thay đổi định kì đóng phí bảo hiểm.

– Khách hàng chỉ thanh toán phí bảo hiểm theo hoá đơn thu phí bảo hiểm do công ty Bảo hiểm nhân thọ phát hành và giữ lại hoá đơn để tạo điều kiện thuận lợi khi giải quyết các thủ tục liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

– Trong trường hợp cách thức nộp phí là nộp phí qua đại lí của công ty bảo hiểm nhân thọ, khách hàng chỉ thanh toán phí bảo hiểm cho đại lí đã được công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ định.

– Trong trường hợp khách hàng không nộp phí bảo hiểm theo đúng thời hạn thoả thuận, phí bảo hiểm phải nộp được gia hạn 60 ngày kể từ ngày nộp phí bảo hiểm. Sau thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm, nếu khách hàng không thanh toán khoản phí bảo hiểm đến hạn, công ty bảo hiểm sẽ xử lí hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ theo qui định của pháp Luật  (xem chi tiết trong câu 188).

Comments are closed.