Câu hỏi 198. Khách hàng cần lưu ý gì khi nhận bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi 198. Khách hàng cần lưu ý gì khi nhận bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ? Trả lời:

 

 

 

 * Khi nhận bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần kiểm tra:

– Bộ hợp đồng đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết hay chưa. Thông thường trong bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng, công ty bảo hiểm đã ghi rõ những tài liệu có trong bộ hợp đồng, thường gồm:

+ Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng (bản phô tô);

+ Chứng nhận bảo hiểm của công ty bảo hiểm nhân thọ (có thể là hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ);

+ Điều khoản sản phẩm mà khách hàng tham gia; – Thông tin trong bộ hợp đồng có chính xác như trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hay không. * Yêu cầu đại lí giải thích những thông tin mà khách hàng chưa hiểu rõ, có thể
về nội dung điều khoản của hợp đồng, các thuật ngữ bảo hiểm được sử dụng trong
hợp đồng…

* Trong trường hợp phát hiện ra hợp đồng thiếu giấy tờ cần thiết hoặc có thông tin sai sót, khách hàng nhanh chóng thông báo cho công ty bảo hiểm nhân thọ để công ty kịp thời điều chỉnh.

Comments are closed.