Câu hỏi 197: Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm của HĐBH cháy và các rủi ro đặc biệt được xác định như thế nào?

Câu hỏi 197: Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm của HĐBH cháy và các rủi ro đặc biệt được xác định như thế nào?

Trả lời:

Trong các HĐBH tài sản, giá trị bảo hiểm là cơ sở để xác định số tiền bảo hiểm của hợp đồng. Gía trị bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm trong các HĐBH cháy và các rủi ro đặc biệt được xác định như sau:

1 – Đối với nhà cửa, vật kiến trúc: Giá trị bảo hiểm được xác định trên chi phí nguyên vật liệu và xây lắp tài sản đó (giá trị xây dựng mới) trừ khấu hao trong thời gian đã sử dụng.

2 – Đối với máy móc, thiết bị và các bất động sản khác: Giá trị bảo hiểm được xác định dựa trên cơ sở giá cả thị trường, chi phí vận chuyển và lắp đặt của loại máy móc thiết bị cùng chủng loại, công suất, tính năng kỹ thuật, nơi sản xuất,…; hoặc xác định trên cơ sở giá mua mới tài sản tương đ ương trừ đi khấu hao đã sử dụng.

3 – Đối với vật tư, hàng hoá, đồ dùng trong kho, trong dây truyền sản xuất, trong cửa hàng, văn phòng, nhà ở,…: Giá trị bảo hiểm được xác định theo giá trị bình quân hoặc giá trị tối đa của các loại vật tư, hàng hoá có mặt trong thời gian bảo hiểm.

Nếu bảo hiểm theo giá trị bình quân, người được bảo hiểm tính trước và thông báo cho người bảo hiểm giá trị số dư bình quân theo số dư thực tế của từng tháng hoặc từng quý trong thời gian bảo hiểm. Giá trị bình quân này được coi là số tiền bảo hiểm.

Nếu bảo hiểm theo giá trị tối đa, người được bảo hiểm  ước tính và thông báo cho người bảo hiểm giá trị của số lượng vật tư, hàng hoá tối đa vào một thời điểm nào đó trong thời gian bảo hiểm. Phí bảo hiểm được tính theo giá trị tối đa, song chỉ tạm nộp một phần. Đầu mỗi tháng hoặc quý, người được bảo hiểm thông báo cho người bảo hiểm số vật tư, hàng hoá tối đa thực có trong tháng, trong quý trước đó. Cuối thời hạn bảo hiểm, trên cơ sở các giá trị được thông báo, người bảo hiểm tính giá trị số vật tư, hàng hoá tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và tính lại phí bảo hiểm. Nếu trong thời hạn bảo hiểm, xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm và số tiền bồi thường vượt quá giá trị tối đa thì phí bảo hiểm được tính dựa vào số tiền bồi thường đã trả. Trong trường hợp này số tiền bồi thường được coi là số tiền bảo hiểm.

Nếu vật tư, hàng hoá mua về để kinh doanh, nếu có thoả thuận, còn được bảo hiểm cả lãi kinh doanh. Lãi kinh doanh được xác định bằng tỷ lệ lãi bình quân của người được bảo hiểm thu được đối với vật tư, hàng hoá trước khi xảy ra tổn thất.  

Comments are closed.