Câu hỏi 196: Những đảm bảo bổ sung nào có thể được đảm bảo theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt?

Câu hỏi 196: Những đảm bảo bổ sung nào có thể được đảm bảo theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy  và các rủi ro đặc biệt?

Trả lời:

Các đảm bảo bổ sung có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn gồm các nhóm sau đây:

1 – Nhóm điều khoản đảm bảo cho các chi phí phát sinh, bao gồm chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí cho kiến trúc sư và giám định, chi phí cứu hoả ở tại hoặc gần nơi chứa tài sản được bảo hiểm, chi phí cho việc định vị và lắp đặt lại máy móc thiết bị do hậu quả của việc phá huỷ hay hư hại phát sinh từ các rủi ro được bảo hiểm,…

2 – Nhóm điều khoản đảm bảo cho một số rủi ro loại trừ, bao gồm điều khoản bảo hiểm tất cả các tài sản khác, bảo hiểm tự bốc cháy, bảo hiểm thiệt hại do nước rò rỉ từ hệ thống chữa cháy tự động, bảo hiểm trộm cướp, bảo hiểm thiệt hại tài sản do nồi hơi gây ra, điều khoản về các dữ liệu trong hệ thống máy tính,…

3 – Nhóm điều khoản đảm bảo cho sự trư ợt giá và khôi phục số tiền bảo hiểm, bao gồm điều khoản về trư ợt giá, điều khoản về việc khôi phục số tiền bảo hiểm, điều khoản về bảo hiểm theo giá trị khôi phục, điều khoản về bảo hiểm theo giá hợp đồng,…

4 – Nhóm điều khoản đảm bảo thay đổi vị trí tài sản, bao gồm điều khoản di chuyển nội bộ, điều khoản về tài sản ở ngoài địa điểm bảo hiểm, điều khoản về địa điểm khác, điều khoản về địa điểm bảo hiểm, điều khoản về di chuyển tạm thời, điều khoản về vận chuyển,…

5 – Nhóm điều khoản đảm bảo những thiệt hại mang tính hậu quả, bao gồm thiệt hại về sử dụng nhà ở, trụ sở, văn phòng, công xưởng,… (do tổn thất phải đi thuê nơi mới có giá trị sử dụng tương đ ương nơi cũ đến khi khắc phục xong hậu quả của tổn thất), thiệt hại về kinh doanh nhà ở do không thu được tiền cho thuê, thiệt hại về kinh doanh tài sản trong thời gian sửa chữa, khôi phục tài sản bị tổn thất,…

6 – Nhóm điều khoản đảm bảo mở rộng khác như điều khoản về việc chuyển đổi tiền tệ một cách tự động, điều khoản về từ bỏ quyền truy đòi bồi thường, điều khoản đồng bảo hiểm 80%,…

Comments are closed.