Câu hỏi 195: Những điểm loại trừ nào được áp dụng chung cho các rủi ro theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt?

Câu hỏi 195: Những điểm loại trừ nào được áp dụng chung cho các rủi ro theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt?

Trả lời :

Những điểm loại trừ áp dụng cho tất cả các rủi ro theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn bao gồm những thiệt hại sau đây:  

1 – Thiệt hại do hành động cố ý hoặc đồng lõa của người được bảo hiểm gây ra.

2 – Những thiệt hại gây ra do:

+ Gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân trừ khi rủi ro này được ghi nhận là được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm, nhưng chỉ với phạm vi bảo hiểm đã quy định tại rủi ro đó.

+ Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích, quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến.

+ Những hành động khủng bố.

+ Binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự, tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm. 
           

3 – Những thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ những thiệt hại đó hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả nào, trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên bởi hoặc phát sinh từ:

+ Nguyên liệu vũ khí hạt nhân.

+ Phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do bốc cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ “bốc cháy” bao gồm cả quá trình phản ứng phân huỷ hạt nhân tự phát.

4 – Những thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ máy móc, khí cụ điện hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

Tuy nhiên, điểm loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, khí cụ điện hoặc những bộ phận của thiết bị điện chịu tác động trực tiếp của những hiện tượng nêu trên chứ không áp dụng với những máy móc, khí cụ và thiết bị điện khác bị phá huỷ, hư hại do cháy phát sinh từ các máy móc, thiết bị nói trên.

5 – Những thiệt hại gây ra do ô nhiễm, nhiễm bẩn, ngoại trừ những thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do:

+ Ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ những rủi do được bảo hiểm.

+ Bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn (trừ khi có những điểm loại trừ khác).

6 – Hàng hoá nhận uỷ thác hay nhận bảo quản; vàng bạc và đá quý, tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lãnh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, hàng mẫu, vật mẫu, quần áo mẫu, tượng, sơ đồ, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, trừ khi được xác định cụ thể là chúng được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm.

7 – Thiệt hại xảy ra đối với những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm hay lẽ ra được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá số tiền được bồi thường hay lẽ ra được bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải nếu như đơn bảo hiểm này chưa có hiệu lực.

8 – Những thiệt hại mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, trừ thiệt hại về tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được xác nhận là được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Comments are closed.