Câu hỏi 194. Những tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm?

Câu hỏi 194. Những tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm?

Trả lời:

 

Một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là Giấy yêu cầu bảo hiểm (Đơn yêu cầu bảo hiểm). Ngoài ra, tuỳ thuộc vào qui định riêng của mỗi công ty bảo hiểm, có thể khách hàng còn phải bổ sung vào hồ sơ những giấy tờ y tế có liên quan đến tình trạng sức khoẻ của khách hàng (nếu có), bản phô tô giấy khai sinh (của người được bảo hiểm dưới 18 tuổi), bản phô tô chứng minh thư nhân dân . . .

Nếu người được bảo hiểm là trẻ em dưới 18 tuổi mà người tham gia bảo hiểm không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm phải có văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người được bảo hiểm về việc đồng ý cho khách hàng tham gia bảo hiểm cho trẻ.

 

Comments are closed.