Câu hỏi 194 : Những rủi ro phụ được đảm bảo khi nào?

Câu hỏi 194 : Những  rủi ro phụ được đảm bảo khi nào?

            Trả lời :

Những rủi ro phụ còn được gọi là các rủi ro đặc biệt, mặc dù chúng chỉ là những rủi ro bổ sung hay những hiểm hoạ thêm vào đơn bảo hiểm hoả hoạn. Tuy nhiên các rủi ro phụ không được bảo hiểm riêng mà chỉ có thể được bảo hiểm cùng với những rủi ro cơ bản (Hoả hoạn, sét và nổ nồi hơi và hơi đốt phục vụ sinh hoạt). Mỗi rủi ro phụ cũng không được bảo hiểm một cách tự động mà chỉ được bảo hiểm khi khách hàng yêu cầu với điều kiện đóng thêm phí và phải được ghi rõ trong giấy yêu cầu và giấy chứng nhận bảo hiểm.

Comments are closed.