Câu hỏi 193. Những thủ tục cần thiết để tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi 193. Những thủ tục cần thiết để tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

 

Tham gia bảo hiểm nhân thọ phải trải qua các giai đoạn sau đây:

– Người tham gia bảo hiểm hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu qui định của mỗi công ti) và nộp phí bảo hiểm ước tính của hợp đồng;

 

– Nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm vể doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (thường do đại lí bảo hiểm nhân thọ đã tư vấn cho khách hàng thực hiện). Sau khi Người tham gia bảo hiểm đã lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm ước tính, Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm theo các qui định trong giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời do công ty bảo hiểm phát hành;

 

– Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ tiến hành thẩm định sức khoẻ của khách hàng. Nếu khách hàng nhận được thông báo mời đi khám sức khoẻ, khách hàng phải đến các trung tâm y tế được chỉ định để tiến hành khám sức khoẻ;

 

– Nếu công ty bảo hiểm nhân thọ từ chối chấp nhận bảo hiểm, khách hàng sẽ được nhận lại toàn bộ số phí bảo hiểm ước tính đã nộp;

– Trường hợp công ty bảo hiểm nhân thọ chấp nhận bảo hiểm, Người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận Bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do công ty phát hành;

 

Comments are closed.