Câu hỏi 191: HĐBH cháy và các rủi ro đặc biệt được áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

Câu hỏi 191: HĐBH cháy và các rủi ro đặc biệt được áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

Trả lời:

HĐBH cháy và các rủi ro đặc biệt bảo hiểm cho các đối tượng là bất động sản, động sản (trừ  phương tiện giao thông, vật nuôi, cây trồng và tài sản đang trong quá trình xây dựng – lắp đặt thuộc loại hình bảo hiểm khác) thuộc quyền sở hữu và quản lý hợp pháp của các đơn vị, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

Cụ thể đối tượng bảo hiểm bao gồm:

– Công trình xây dựng, vật kiến trúc đã đư a vào sử dụng (trừ đất đối);

– Máy móc thiết bị, phương tiện lao động phục vụ sản xuất kinh doanh;

– Sản phẩm vật tư, hàng hoá dự trữ trong kho;

– Nguyên vật liệu, sản phẩm làm dở, thành phẩm trên dây truyền sản xuất;

– Các loại tài sản khác như: kho, bãi, chợ, cửa hàng, khách sạn,…

Comments are closed.