Câu hỏi 189: Phạm vi bảo hiểm của Điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với tàu, thuyền cá hoạt động trên vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam được được quy đinh như thế nào ?

Câu hỏi 189: Phạm vi bảo hiểm của Điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với tàu, thuyền cá hoạt động trên vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam được được quy đinh như thế nào ?

Trả lời:

Theo điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh, DNBH nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm những tổn thất, mất mát của đối tượng bảo hiểm xảy ra do các rủi ro dưới đây:

– Rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh;  

– Bị cướp, bạo loạn, hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị;

– Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào;

– Bị bắt giữ (nếu tàu thuyền bị bắt giữ quá 3 tháng không được trả lại thì coi như tàu thuyền bị tổn thất toàn bộ).

Comments are closed.