Câu hỏi 186. Ai là người được nhận quyền lợi bảo hiểm khi người được bảo hiểm trong hợp đồng “bảo hiểm nhân thọ kết hợp tín dụng ngân hàng” không may gặp rủi ro?

Câu hỏi 186. Ai là người được nhận quyền lợi bảo hiểm khi người được bảo hiểm trong hợp đồng “bảo hiểm nhân thọ kết hợp tín dụng ngân hàng” không may gặp rủi ro?

Trả lời:

 

Mục đích chính của việc tham gia “Bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tín dụng ngân hàng” là đảm bảo thanh toán các khoản tiền vay cho ngân hàng. Chính vì vậy, nếu người được bảo hiểm không may gặp rủi ro dẫn tới tử vong (hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn) quyền lợi bảo hiểm sẽ được trả cho ngân hàng để thanh toán các khoản vay chưa được trả. Như vậy, người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm sẽ không phải nhận trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ngân hàng do người được bảo hiểm để lại.

Comments are closed.