Câu hỏi 178. Người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư có phải chịu rủi ro đầu tư nào không?

Câu h?i 178. Ng??i tham gia b?o hi?m liên k?t ??u t? có ph?i ch?u r?i ro ??u t? nào không?

Trả lời:

 

Khi tham gia đầu tư, nhà đầu tư phải chú ý tới hai yếu tố cơ bản là: lãi suất đầu tư và khả năng thu hồi Vốn  (mức độ rủi ro). Những dự án đầu tư có mức độ rủi ro cao- khả năng thu hồi Vốn  thấp thì khả năng thu lợi nhuận cao càng lớn, ngược lại mức độ rủi ro càng thấp – khả năng thu hồi Vốn  cao thì lãi suất càng thấp (đây là quy Luật  phổ biến trong đầu tư). Chẳng hạn như: Khi đầu tư vào bất động sản, nhà đầu tư có cơ hội có lãi suất cao nhưng cũng phải chấp nhận rủi ro cao; khi đầu tư vào chứng khoán, nhà đầu tư có cơ hội thu lợi nhuận hoặc chịu thua lỗ tùy theo sự lên xuống của thị trường. Danh mục đầu tư do công ty bảo hiểm thiết lập luôn hướng tới mục tiêu tăng tối đa khả năng thu lợi nhuận, hạn chế tối đa mức độ rủi ro đầu tư. Tuy nhiên, không phải lúc nào, mục tiêu đó cũng đạt được, là chủ đầu tư người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư phải chấp nhận rủi ro đầu tư.

Comments are closed.