Câu hỏi 176: Giải quyết tai nạn đâm va theo phương pháp trách nhiệm chéo được hiểu như thế nào? .

Câu hỏi 176:  Giải quyết tai nạn đâm va theo phương pháp trách nhiệm chéo được hiểu như thế nào? .

Trả lời:

Trường hợp tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác mà cả hai bên cùng có lỗi và không bên nào giành quyền giới hạn trách nhiệm thì việc giải quyết bồi thường của người bảo hiểm tiến hành theo phương pháp trách nhiệm chéo. Giải quyết theo phương pháp trách nhiệm chéo người ta coi như chủ tàu này bắt buộc phải trả cho chủ tàu kia một tỷ lệ tổn thất mà chủ tàu kia phải chịu. Tỷ lệ trả của mỗi tàu được xác định bằng tỷ lệ lỗi của mỗi tàu được tòa án phân định trong vụ tai nạn đâm va đó.

Ví dụ: Tàu A đâm va với tàu B, mỗi bên lỗi 50%, tổn thất tàu A = 400.000, tổn thất tàu B = 200.000.

– Trách nhiệm đâm va của tàu A với tàu B = 50% x 200.000 = 100.000

– Trách nhiệm đâm va của tàu B với tàu A = 50% x 400.000 = 200.000

Tòa án phán quyết chủ tàu B phải bồi thường trách nhiệm đơn cho chủ tàu A 200.000 – 100.000 = 100.000

Mặc dù vậy, cả hai chủ tàu đều được quyền khiếu nại 3/4 trách nhiệm đâm va theo số 100.000 và 200.000 như đã tính trách nhiệm đâm va ở trên. Như vậy, bảo hiểm tàu A phải bồi thường 3/4 trách nhiệm đâm va = 75.000, bảo hiểm tàu B phải bồi thường 3/4 trách nhiệm đâm va = 150.000 (giả định hai số này đều không vượt quá 3/4 số tiền bảo hiểm thân tàu của từng tàu)

Comments are closed.