Câu hỏi 174. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư có gì khác biệt so với những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác?

Câu hỏi 174. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư có gì khác biệt so với những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác?

Trả lời:

 

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư về cơ bản là sản phẩm kết hợp nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm. Tuy nhiên, trong khi các sản phẩm bảo nhân thọ kết hợp khác có chia lãi thì sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư “không chia lãi”. Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp khác, quỹ bảo hiểm được hình thành từ phí bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm đầu tư và được sử dụng để chi trả tiền bảo hiểm cho khác hàng vì thế công ty bảo hiểm sẽ cam kết một mức lãi cố định trả cho khách hàng (sản phẩm có chia lãi). Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư người tham gia bảo hiểm sẽ là chủ đầu tư của các quỹ vì thế sẽ được hưởng lãi đầu tư thực tế của các quỹ đầu tư mà khách hàng lựa chọn (có nghĩa là nếu quỹ đầu tư có lãi cao khách hàng sẽ được hưởng lãi cao, ngược lại nếu quỹ đầu tư lãi thấp hoặc không có lãi khách hàng sẽ được hưởng lãi thấp hoặc không nhận được gì). Như vậy, những người muốn có cơ hội đầu tư với lãi suất cao nên tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Comments are closed.