Câu hỏi 173. Có sản phẩm bảo hiểm nào thỏa mãn trọn gói hai nhu cầu bảo vệ tài chính trước các rủi ro và tiết kiệm, đầu tư thu lợi nhuận không?

Câu h?i 173. Có s?n ph?m b?o hi?m nào th?a mãn tr?n gói hai nhu c?u b?o v? tài chính tr??c các r?i ro và ti?t ki?m, ??u t? thu l?i nhu?n không?

Trả lời:

 

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hướng tới thỏa mãn hai nhu cầu cơ bản là bảo vệ và tiết kiệm. Tùy theo loại sản phẩm hai nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm được ưu tiên ở các mức độ khác nhau: Có sản phẩm chỉ có yếu tố bảo vệ, có sản phẩm vừa bảo hiểm vừa tiết kiệm với mức độ ngang nhau v.v… Với sự phong phú đa dạng của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (Tên tiếng Anh là Unit – Link hoặc Investment – Link) là sản phẩm giúp khách hàng thỏa mãn đồng thời hai nhu cầu là bảo vệ tài chính trước các rủi ro và tiết kiệm- đầu tư thu lợi nhuận, trong đó yếu tố tiết kiệm – đầu tư là chủ yếu.

Comments are closed.