Câu hỏi 172: Trường hợp tàu bị tổn thất bộ phận do lỗi của người thứ ba và DNBH đã bồi thường cho người được bảo hiểm phần tổn thất đã khấu trừ mức miễn thường thì số tiền đòi được từ người thứ ba sẽ được phân bổ như thế nào?

Câu hỏi 172:  Trường hợp tàu bị tổn thất bộ phận do lỗi của người thứ ba và DNBH đã bồi thường cho người được bảo hiểm phần tổn thất đã khấu trừ mức miễn thường thì số tiền đòi được từ người thứ ba sẽ được phân bổ như thế nào?

Trả lời:

Những khoản đòi được từ người thứ ba (không tính đến số lãi) từ bất kỳ một vụ bồi thường nào đã áp dụng miễn thường như trên phải trả cho DNBH cho đến mức số tiền họ đã bồi thường cho người được bảo hiểm. Ví dụ: tổn thất do đâm va của tàu = 50.000 USD, miễn thường 20.000 USD, DNBH đã bồi thường 30.000 USD; đòi được người thứ ba 32.000 USD DNBH nhận 30.000 USD, người được bảo hiểm nhận 2.000 USD. Nếu chỉ đòi được người thứ ba 20.000 USD, người bảo hiểm được nhận cả 20.000 USD cho dù người được bảo hiểm đã phải gánh chịu 20.000 USD trong tổn thất trên.

Trường hợp khoản tiền đòi được từ người thứ ba được tính thêm phần lãi thì khoản lãi này được phân bổ cho DNBH và người được bảo hiểm theo thời gian DNBH bồi thường và thời gian đòi được từ người thứ ba. Ví dụ: tai nạn xảy ra ngày 1, DNBH thanh toán bồi thường cho người được bảo hiểm ngày thứ 120, người thứ ba bồi thường ngày thứ 360, tiền lãi tòa ấn định cho 360 ngày là 3.600 USD Người được bảo hiểm được nhận = 120/360 x 3.600 = 1.200 USD DNBH được nhận = 240/360 x 3.600 = 2.400 USD  

Comments are closed.