Câu hỏi 172. Phí trong hợp đồng bảo hiểm nhóm được đóng góp như thế nào?

Câu hỏi 172. Phí trong hợp đồng bảo hiểm nhóm được đóng góp như thế nào?

Trả lời:

Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhóm được đóng góp thế nào phụ thuộc vào việc hợp đồng đó thuộc loại nào.

 

Trong hợp đồng bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí, toàn bộ số phí do người sử dụng lao động đóng, nhân viên (người được bảo hiểm nhóm) không phải đóng phí.

Trong hợp đồng bảo hiểm nhóm cùng đóng phí, các thành viên (người được bảo hiểm nhóm) phải đóng toàn bộ hoặc một phần nào đó phí bảo hiểm, phần còn lại do người sử dụng lao động nộp.

Comments are closed.