Câu hỏi 171: Nếu tàu bị nhiều tổn thất do thời tiết xấu trong cùng một chuyến hành trình thì miễn thường được tính như thế nào?

Câu hỏi 171:  Nếu tàu bị nhiều tổn thất do thời tiết xấu trong cùng một chuyến hành trình thì miễn thường được tính như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp những khiếu nại tổn thất của tàu do thời tiết xấu xảy ra trong một chuyến hành trình được coi là một sự cố. Do đó nếu tàu bị nhiều tổn thất do thời tiết xấu trong một chuyến hành trình thì khi bồi thường các tổn thất ấy DNBH chỉ tính một lần miễn thường.

Nếu thời gian biển động (thời tiết xấu) gối lên hai đơn bảo hiểm hoặc thuộc một phần thời gian không bảo hiểm thì miễn thường được áp dụng theo tỷ lệ thời gian biển động thuộc đơn bảo hiểm. Ví dụ:

Đơn bảo hiểm A – 12 tháng từ 12 giờ trư a (GMT) ngày 01/01/2005, miễn thường 10.000 USD;

Đơn bảo hiểm B – 12 tháng từ 12 giờ trư a (GMT) ngày 01/01/2006, miễn thường 20.000 USD. Thời gian biển động từ 12 giờ trưa 26/12/2005 đến 12 giờ trưa 05/01/2006 (10 ngày).

Biển động thuộc đơn bảo hiểm A: 5 ngày; đơn bảo hiểm B: 5 ngày.

Miễn thường tính cho đơn bảo hiểm A = 5/10 x 10.000 = 5.000 USD;

Miễn thường tính cho đơn bảo hiểm B = 5/10 x 20.000 = 10.000 USD.

Trường hợp không có đơn bảo hiểm B tiếp nối cũng tính miễn thường cho đơn bảo hiểm A như trên.

Comments are closed.