Câu hỏi 171. Các bên tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm nhóm gồm những ai?

Câu hỏi 171. Các bên tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm nhóm gồm những ai?

Trả lời:

 

Tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm nhóm gồm có hai bên là: Công ty bảo hiểm và người tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, người tham gia hợp đồng bảo hiểm nhóm là người hoặc tổ chức quyết định mua loại hình bảo hiểm nhóm cho các thành viên thuộc nhóm mình. Đây chính là người đàm phán về điều khoản hợp đồng với công ty bảo hiểm.

Comments are closed.