Câu hỏi 170: Miễn thường trong bảo hiểm thân tàu được áp dụng trong trường hợp nào?

Câu hỏi 170:   Miễn thường trong bảo hiểm thân tàu được áp dụng trong trường hợp nào?

Trả lời:

 

Trừ tổn thất toàn bộ và chi phí kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn, mọi tổn thất bộ phận và các chi phí như:  tổn thất riêng, hy sinh tổn thất chung, đóng góp tổn thất chung, chi phí cứu hộ, đóng góp chi phí cứu hộ, chi phí tố tụng khiếu nại, chi phí đề phòng tổn thất, trách nhiệm đâm va đều phải áp dụng miễn thường.

Miễn thường trong bảo hiểm thân tàu là miễn thường có khấu trừ và được tính trên mỗi tai nạn, sự cố. Trường hợp có nhiều tai nạn, sự cố liên tiếp, mức miễn thường cũng được áp dụng cho mỗi tai nạn, sự cố dù rằng việc sửa chữa các tổn hại do nhiều tai nạn ấy có thể được thực hiện vào cùng một lúc.

 Ví dụ: Số tiền bảo hiểm thân tàu 2.000.000 USD, miễn thường 20.000 USD, chi phí sửa chữa hai tai nạn liên tiếp lần l ượt là 12.000 USD và 30.000 USD, người bảo hiểm chỉ bồi thường 10.000 USD.

Comments are closed.