Câu hỏi 169: Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu được hiểu như thế nào?

Câu hỏi 169:  Tổn thất bộ phận trong bảo hiểm thân tàu được hiểu như thế nào?

Trả lời:

 

Người được bảo hiểm có thể khiếu nại DNBH về tổn thất bộ phận của đối tượng bảo hiểm do các hiểm họa được bảo hiểm gây ra.

 

Tổn thất bộ phận về tàu được xét bồi thường trong hai trường hợp: chi phí đã sửa chữa và hư hại chưa sửa chữa.

 

– Chi phí đã sửa chữa

 

Tàu được điều đi sửa chữa khi phát sinh những tổn thất bộ phận về vỏ tàu, máy móc thiết bị của tàu. Nếu tổn thất bộ phận thuộc trách nhiệm của người bảo hiểm, việc sửa chữa tàu sẽ được tiến hành bằng phương pháp đấu thầu. Xưởng của người thắng thầu được chọn làm nơi sửa chữa tàu. Người được bảo hiểm có trách nhiệm gọi thầu tại nhiều xưởng sửa chữa. Cuộc thầu được đại diện của người bảo hiểm và nhân danh họ xem xét để chấp nhận. DNBH giành quyền từ chối mỗi hay mọi nhà thầu do người được bảo hiểm gọi và có quyền gọi thầu, bổ sung nhà thầu nếu họ muốn.

 

Trường hợp DNBH giành quyền mở thầu hoặc yêu cầu gọi thêm nhà thầu, người được bảo hiểm có quyền khiếu nại một khoản tiền bù đắp cho quãng thời gian chờ đợi gọi thầu. Khoản tiền này được tính theo tỷ lệ 30% năm trên số tiền bảo hiểm cho khoảng thời gian chờ đợi kể từ khi gọi thầu theo yêu cầu của DNBH cho đến khi chấp thuận thầu.

 

Ví dụ: Số tiền bảo hiểm thân tàu 2.000.000 USD, thời gian từ lúc gọi thầu đến lúc chấp nhận người trúng thầu là 10 ngày.

 

Khoản tiền bù đắp được tính = (30% x 2.000.000 x 10)/365 = 16.438 USD

 

Khi tàu được điều đi sửa chữa, người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường các chi phí sau: + Chi phí sửa chữa,

 

+ Chi phí điều tàu (bao gồm cả tiền lương và cung ứng thủy thủ),

 

+ Chi phí thay mới (không khấu trừ khấu hao),

 

+ Chi phí đà cạn,

 

+ Chi phí cho công tác vỏ tàu (chi phí thổi cát, chuẩn bị bề mặt, sơn lót chống gỉ) với điều kiện tôn vỏ tàu bị hư hại do hiểm họa được bảo hiểm gây ra cần được thay.

 

Trường hợp người được bảo hiểm không thi hành quyết định gọi thầu và kết quả đấu thầu bổ sung của người bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ khấu trừ 15% số tiền bồi thường.

 

– Hư hại chưa sửa chữa:

 

Người được bảo hiểm có quyền khiếu nại đòi bồi thường về giảm giá trị tàu vì hư hại chưa sửa chữa nếu việc sửa chữa này được tiến hành sau khi đơn bảo hiểm mãn hạn. Số tiền bồi thường khiếu nại về hư hại chư a sửa chữa là số giảm giá trị hợp lý trị giá thị trường của tàu khi đơn bảo hiểm kết thúc do những tổn hại chư a sửa chữa gây ra song không vượt quá chi phí sửa chữa hợp lý. Tuy nhiên, người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về hư hại chư a sửa chữa trong trường hợp có tổn thất toàn bộ (dù tổn thất toàn bộ đó được bảo hiểm hay không được bảo hiểm) xảy ra tiếp theo trong thời hạn hiệu lực của đơn bảo hiểm hoặc trong thời gian được gia hạn.

Comments are closed.