Câu hỏi 169. Những ai có thể tham gia bảo hiểm nhóm?

Câu hỏi 169. Những ai có thể tham gia bảo hiểm nhóm?

Trả lời:

 

Theo nguyên tắc, những người thuộc các nhóm nhân viên trong một doanh nghiệp (hoặc một đơn vị, tổ chức), nhóm công đoàn lao động, nhóm người vay – người cho vay có thể tham gia bảo hiểm nhóm. Trên thực tế, hầu hết các hợp đồng bảo hiểm nhóm là của nhóm nhân viên trong một doanh nghiệp. Hợp đồng bảo hiểm nhóm sẽ cung cấp quyền lợi cho những người thuộc nhóm đó.

Comments are closed.