Câu hỏi 168. Tổn thất toàn bộ trong bảo hiểm thân tàu được hiểu như thế nào?

Câu hỏi 168. Tổn thất toàn bộ trong bảo hiểm thân tàu được hiểu như thế nào?

Trả lời:

 

Tổn thất toàn bộ trong bảo hiểm thân tàu bao gồm: tổn thất toàn bộ thực tế và tổn thất toàn bộ ước tính.

 

Tổn thất toàn bộ thực tế xảy ra khi tàu bị phá hủy; người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu tàu không thể lấy lại được hoặc tàu bị tuyên bố mất tích. Nếu tổn thất toàn bộ thực tế do những hiểm họa được bảo hiểm gây ra, người bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm theo số tiền bảo hiểm ghi trên đơn bảo hiểm. Sau khi bồi thường, người bảo hiểm có quyền nhận hoặc từ chối nhận quyền sở hữu xác tàu.

 

Tàu được coi là tổn thất toàn bộ ước tính và người được bảo hiểm có thể từ bỏ tàu cho người bảo hiểm khi:

 

– Tổn thất toàn bộ thực tế là không thể tránh khỏi; hoặc

 

– Người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu con tàu và giá trị ước tính để lấy lại sẽ vượt quá trị giá của nó khi thu hồi; hoặc

 

– Tàu bị tổn thất và giá trị  ước tính sửa chữa sẽ vượt quá giá trị của nó khi đã sửa (Thông thường người ta so sánh giá trị ước tính sửa chữa với số tiền bảo hiểm thân tàu).

 

Nếu DNBH chấp nhận thông báo từ bỏ tàu của người được bảo hiểm có nghĩa là họ chấp nhận trách nhiệm bảo hiểm và chính thức chấp nhận xác tàu và trách nhiệm liên quan (nếu có). Số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính cũng như trường hợp tổn thất toàn bộ thực tế. Trường hợp người bảo hiểm chưa chính thức chấp nhận thông báo từ bỏ, mọi biện pháp mà họ thực hiện nhằm phòng ngừa, hạn chế tổn thất đều không được coi là dấu hiệu chấp nhận từ bỏ.

Comments are closed.