Câu hỏi 167. Được biết điều khoản riêng có thời hạn rất ngắn, vậy thời gian còn lại trong thời hạn của hợp đồng chính – sau khi thời hạn của điều khoản riêng chấm dứt – khách hàng sẽ không được bảo vệ bởi điều khoản riêng nữa?

Câu h?i 167. ???c bi?t ?i?u kho?n riêng có th?i h?n r?t ng?n, v?y th?i gian còn l?i trong th?i h?n c?a h?p ??ng chính – sau khi th?i h?n c?a ?i?u kho?n riêng ch?m d?t – khách hàng s? không ???c b?o v? b?i ?i?u kho?n riêng n?a?

Trả lời:

 

Mặc dù điều khoản riêng có thời hạn 1 năm nhưng khi hết thời hạn đó, khách hàng có quyền yêu cầu tham gia tiếp. Thông thường, nếu khách hàng tham gia điều khoản riêng cùng lúc với sản phẩm chính thì vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đồng kế tiếp (hết một năm hiệu lực của điều khoản riêng), điều khoản riêng sẽ tự động được tái tục (tiếp tục có hiệu lực) nếu khách hàng không có yêu cầu chấm dứt điều khoản riêng. Và như vậy, khách hàng hoàn toàn có thể được bảo vệ bởi cả hợp đồng chính và điều khoản riêng cho đến khi hợp đồng chính đáo hạn nếu khách hàng tái tục điều khoản riêng trong suốt thời hạn của sản phẩm chính.

Comments are closed.