Câu hỏi 166. Thời hạn của điều khoản riêng như thế nào so với thời hạn của sản phẩm chính?

Câu hỏi 166. Thời hạn của điều khoản riêng như thế nào so với thời hạn của sản phẩm chính?

Trả lời:

 

Thời hạn của điều khoản riêng thường được xác định là 1 năm – tức là ngắn hơn thời hạn của hợp đồng chính. Hết 01 năm, điều khoản riêng hết hiệu lực.

Comments are closed.