Câu hỏi 165. Số tiền phí của điều khoản riêng có được tích luỹ lại để nhận về khi hợp đồng chính đáo hạn không?

Câu hỏi 165. Số tiền phí của điều khoản riêng có được tích luỹ lại để nhận về khi hợp đồng chính đáo hạn không?

Trả lời:

 

Được thiết kế ra với mục đích tăng cường phạm vi/ quyền lợi và số tiền bảo hiểm, điều khoản riêng không mang tính tiết kiệm, do đó số phí của điều khoản riêng không được tích luỹ lại để nhận về khi hợp đồng chính đáo hạn. Tuy nhiên, khi tham gia thêm điều khoản riêng, khách hàng sẽ yên tâm hơn vì mình được bảo vệ đồng thời bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm.

Comments are closed.