Câu hỏi 164. Mức phí của điều khoản riêng như thế nào?

Câu hỏi 164. Mức phí của điều khoản riêng như thế nào?

Trả lời:

 

Mặc dù điều khoản riêng có tác dụng mở rộng phạm vi bảo hiểm cũng như tổng số tiền bảo hiểm rất nhiều nhưng mức phí rất thấp. Trong mọi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng nên tham gia thêm các điều khoản riêng để đảm bảo quyền lợi của mình được đầy đủ nhất.

Comments are closed.