Câu hỏi 161: Trách nhiệm đâm va được bảo hiểm trong ITC 1995 bao gồm những trách nhiệm gì và không bao gồm trách nhiệm gì?

Câu hỏi 161: Trách nhiệm đâm va được bảo hiểm trong ITC 1995 bao gồm những trách nhiệm gì và không bao gồm trách nhiệm gì?

Trả lời:

 

Theo ITC 1995, DNBH chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm 3/4 trách nhiệm đâm va trong phạm vi 3/4 số tiền bảo hiểm thân tàu về những trách nhiệm pháp định mà người được bảo hiểm đã phải bồi thường cho người khác trong các vụ đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác. Tuy nhiên, phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm chỉ bao gồm phần trách nhiệm đâm va liên quan đến:

 

– Tổn thất hay tổn hại gây ra cho tàu khác hay tài sản trên tàu khác;

 

– Chậm trễ hay thiệt hại do mất sử dụng tàu khác hay tài sản trên tàu khác;

 

– Tổn thất chung, chi phí cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác hay tài sản trên tàu ấy. Trong bất cứ trường hợp nào, DNBH không chịu trách nhiệm bồi thường những khoản tiền mà người được bảo hiểm đã phải trả vì hay về:

 

– Di chuyển hay phá hủy chướng ngại vật, xác tàu, hàng hoá hoặc bất kỳ vật gìkhác.

 

– Hàng hóa, vật phẩm chở trên tàu được bảo hiểm.

 

– Bất động sản, động sản hay vật gì khác không phải là tàu khác hay tài sản trên tàu khác.

 

– Chết người, thương tật hay đau ốm.

 

– Ô nhiễm dầu và các chất thải độc hại khác.

Comments are closed.