Câu hỏi 161. Những ai có thể được bảo hiểm bởi điều khoản riêng?

Câu hỏi 161. Những ai có thể được bảo hiểm bởi điều khoản riêng?

Trả lời:

 

Người được bảo hiểm trong hợp đồng chính, và người tham gia bảo hiểm (trong một số trường hợp) có thể được bảo hiểm bởi điều khoản riêng.

Comments are closed.